intre_ico

Política de Privacitat

OBJECTE DE LA POLITICA DE PRIVACITAT

Imagine Services 28, S.L. proveït de CIFxxxxxxxx  actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. IMAGINE SERVICES 28, S.L. informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, el IMAGINE SERVICES 28, S.L. anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencials per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran ser exercits per cada usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A l’atenció del responsable de seguretat:

C/ Vallespir 24, 08014 Barcelona

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a aquesta entitat, a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i pot ser cedida a altres empreses vinculades al sector.

IMAGINE SERVICES 28, S.L. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol•licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè el IMAGINE SERVICES 28, S.L. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web d’aquesta entitat.

www.laintrepida.cat

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a el IMAGINE SERVICES 28, S.L. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos IMAGINE SERVICES 28, S.L. col•laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Aquesta entitat pot cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses vinculades al sector, segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Pels casos en que el usuari reveli les seves dades mitjançant els formularis de contacte de, IMAGINE SERVICES 28, S.L. aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un mail hola@laintrepida.cat .

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles per mitjà d’aquesta, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitat per als quals estan concebuts. Aquesta IMAGINE SERVICES 28, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora y gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions y/o informació és IMAGINE SERVICES 28, S.L. amb domicili a Vallespir 24, 08014 Barcelona, i amb domini d’Internet www.laintrepida.cat inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats mitjançant de l’e-mail hola@laintrepida.cat .

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS Y XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines webs de les quals sigui la titular o tingui un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o depositaria d’informació a Internet, fos de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

IMAGINE SERVICES 28, S.L. col·laborà de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Webs, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir als entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin entès i acceptat en la seva totalitat el text legal

IMAGINE SERVICES 28, S.L. es compromet a controlar els continguts que s’exposin en les xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte.

IMAGINE SERVICES 28, S.L. recomana, seguint instruccions de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia se disposi):

Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nick personals amb els quals operar a través de Internet, peritin-los disposar d’una autentica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

Es recomana als usuaris tindre especial vigilància a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat o intimitat de les persones del seu entorn.

Es recomana revisar i llegir, en el moment previ al registre de l’usuari, com posteriorment, les condicions generals de l’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els llocs web.

Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari en la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic , sinó que únicament tinguin accés a l’informació publicada en aquest perfil les persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per el mateix usuari.

Es recomana acceptar com contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les que mantingui alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es rebin o investigar sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licità el seu contacte mitjançant la xarxa social.

Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treball o estudia diàriament o els llocs d’oci que se solen freqüentar.

Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tindre especial vigilància respecte a les publicacions d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals tingui drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà compromès a un il·lícit civil protegit per parts dels tribunals nacionals

Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les quals es membre.

Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.

Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.

S’ha de llegir tota la informació referent a la pagina web. En aquesta, s’explica qui són els titulars i la finalitat per a la que sol·liciten les dades.

Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels seus pares o tutors. En aquests casos, sempre que és sol·licitin dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per saber si ells aproven la subscripció o no.

No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de compartir amb tercers o desconeguts.

Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que se’n derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.

S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.

S’ha d’establir regles sobre l’ús d’Internet en la casa.

Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.

Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.

Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

Assegurar-se de la correcte instal·lació del bloquejador de continguts.

Conscienciar,informar els menors sobre els aspectes relatius al a seguretat.

Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on line i que si ho fan ha de ser sempre amb la presència dels seus pares o tutors.

Assegurar-se que els me ors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

Controlar el perfil d’usuari del menor.

Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.

Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.