intre_ico

Avís legal

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I LES OFERTES COMERCIALS

La present Web té com a objectiu oferir els productse i serveis al consumidor, i d’altre banda interactuar amb els clients i usuaris, actuant com a titular, dinamitzador i gestor de la present Web. L’entitat informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 1/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de Juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de Imagine Imagine Services 28, S.L. propietària del domini www.laintrepida.cat atenent a raons comercials i administratives a la direcció següent:

C/ Vallespir 24, 08014 Barcelona

1.CONCEPTED’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Imagine Services 28, S.L. en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

2.INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Imagine Services 28, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda mitjançant un vincle aliè a la Web d’aquesta entitat. Imagine Services 28, S.L. no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda mitjançant aquests, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la Web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de Imagine Services 28, S.L.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.el-cau.cat des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, Imagine Services 28, S.L. intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostra pagina web i oferir un millor Servei. Per obtenir mes informació sobre les Cookies i sobre la seva utilització, si us plau llegeixi la nostra Política de Cookies.

5. RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles per mitjà de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Imagine Services 28, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. Imagine Services 28, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen finalitats informatives pel que fa a la qualitat, situació, serveis i tarifes ofertes per l’entitat.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TECNICA O DE CONTINGUT.

Imagine Services 28, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, aquesta entitat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Aquesta entitat no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que aquesta entitat realitzi els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPITETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts publicats per Imagine Services 28, S.L. així com els continguts abocats en la xarxa per mitjà de la pàgina web laintrepida.cat, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per tant es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Imagine Services 28, S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altre signe susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Imagine Services 28, S.L.o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit d’ Imagine Services 28, S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Imagine Services 28, S.L. , així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris per mitjà dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Imagine Services 28, S.L. es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar mitjançant el correu electrònic.

Imagine Services 28, S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per a evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a la página web www.laintrepida.cat al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de Imagine Services 28, S.L.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queda prohibit qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Imagine Services 28, S.L. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de propietat intel•lectual de Imagine Services 28, S.L. sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

Imagine Services 28, S.L. no assumirà cap responsabilitat pel que fa a conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o per mitjà de bàners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites Imagine Services 28, S.L.